Politike zaštite osobnih podataka

PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o., Mokrička 16, Zagreb, OIB 25991992065, koje zastupa direktor Mario Kovačićek,

donosi dana 25.05.2018. godine

 

POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

UVODNE INFORMACIJE

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovim Politikama o zaštiti osobnih podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Naše društvo  je  sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka imenovalo  službenika za zaštitu podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na:

 

e-mail adresu: __info@piano.hr________________________

adresu: PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o., Mokrička 16, Zagreb, n. r. Službenika za zaštitu podataka.

 

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Naše društvo kao voditelj obrade štiti Vašu privatnost i u okviru svog poslovanja obrađuje samo one podatke, bilo da su dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, koji su nužni radi:

 • izvršenja ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora (primjerice radi izvršenja ugovora o kupoprodaji sa svim pravima i obvezama koje iz istog proizlaze, ugovora o pružanju usluga i dr.);
 • zadovoljenja legitimnih interesa – osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa (primjerice ispunjenja Vaših zahtjeva koje nam upućujete kao klijenti, odgovaranja na Vaše upite i reklamacije, naplate tražbina i dr.);
 • poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti naša društva moraju se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza (primjerice poduzimanje svih potrebnih radnji za ispunjenje zakonskih obveza našeg društva iz područja poreznih propisa, zaštite potrošača, ispunjenje radno-pravnih obveza i dr.);
 • obrade osobnih podataka u posebne svrhe ili više posebnih svrha (izvan svih gore navedenih svrha i pravnih osnova) koje su opisane privolom, nakon što zaprimimo Vašu privolu.

Ako bismo Vaše osobne podatke obrađivali u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo Vam informacije o takvoj drugoj svrsi te Vam dati sve relevantne informacije o obradi.

 

OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Naše društvo obrađuje samo one Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje gore navedenih svrha obrade i to temeljem navedenih pravnih osnova.

U okviru našeg poslovanja primarno obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • podaci o kupcima/naručiteljima usluge – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, predmet kupoprodaje/usluge, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za predmetnu kupoprodaju/uslugu,  kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi kupca/naručitelja usluge;
 • podaci o poslovnim suradnicima – ime, prezime, adresa, OIB, e-mail, broj telefona/broj mobitela, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja u okviru poslovne suradnje, kontakt podaci fizičke osobe u pravnoj osobi;
 • podaci o zaposlenicima – ime, prezime, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), OIB, JMBG, datum rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, stručna sprema, podaci o stažu, ime roditelja, e-mail, broj telefona/broj mobitela, broj djece i ostali podaci potrebni za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, podaci o bankovnom računu vezano za isplatu plaće, podaci o bolovanju, korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta, te ostali podaci o radnom odnosu (primjerice trajanje i dr.).

Informacija o drugim kategorijama Vaših osobnih podataka koje naše društvo obrađuje vezano za određeni pravni posao, uslugu, zakonsku obvezu i dr. bit će Vam pružena prilikom prikupljanja predmetnih osobnih podataka.

Vi niste dužni nama pružiti Vaše osobne podatke, no imajte na umu da u slučaju uskrate Vaših osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora, odnosno ispunjenje ugovorne ili zakonske obveze, ispunjenje legitimnog interesa, odnosno nužnih za ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste nam uputili, nećemo biti u mogućnosti stupiti u ugovorni odnos, odnosno ispuniti naše ugovorne i zakonske obveze, odnosno nećemo biti  u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev.

 

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje su obrađivani, osim ako za dulje čuvanje ne postoji osnova u određenom propisu ili opravdanom interesu (primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka).

Ako se obrada vrši temeljem Vaše privole, Vi u svakom trenutku možete povući privolu pisanim putem na e-mail adresu __info@piano.hr_____odnosno slanjem zahtjeva našem društvu na adresu  Mokrička 16, Zagreb,  n. r. Službenika za zaštitu podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost izvršene obrade podataka do trenutka povlačenja. Nakon eventualnog povlačenja privole više se neće obrađivati Vaši osobni podaci, osim ako se obrada ne vrši temeljem druge zakonite osnove.

 

PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici našeg društva te druge osobe koje su s osnove zakonskih i drugih važećih propisa, ugovornih odredaba, Vaše privole, te s druge zakonite osnove, ovlaštene primiti Vaše osobne podatke. Trećim neovlaštenim osobama nećemo priopćiti, odnosno učiniti dostupnim Vaše osobne podatke.

Primite na znanja da se kao primatelji Vaših osobnih podataka u svakom slučaju mogu pojaviti i

 • pružatelji usluga, kao izvršitelji obrade, koje smo angažirali kao naše poslovne partnere (primjerice društvo koje nam pruža IT podršku ili dr., društvo koje nam pruža računovodstvena programska rješenja ili dr.,  izvođači pojedinih radova/usluga i dr.);
 • pružatelji usluga i drugi pravni subjekti kojima se prosljeđuju podaci kako bismo ispunili ugovorne obveze, odnosno ispunili Vaše zahtjeve kao našeg klijenta, a koji su postavljeni izvan samog ugovornog odnosa, primjerice dobavljači, nadalje,  u svrhu realizacije kredita za kupnju proizvoda koji je predmet kupoprodaje mogu se pojaviti kreditne institucije i dr.);
 • nadležna državna i druga tijela u okviru ispunjenja ugovornih ili zakonskih prava i obveza (primjerice javni bilježnik i/ili Financijska agencija u okviru ovršnih postupaka, odnosno prisilne naplate dugovanja, sudovi u okviru ovršnih i svih drugih postupaka ostvarivanja tražbina, Porezna uprava i dr.);
 • drugi subjekti temeljem zakonite osnove.

Informacije o određenim kategorijama primatelja Vaših podataka, ako nisu gore navedene, bit će Vam pružene prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka ili naknadno, sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

 

VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

U svakom trenutku možete se obratiti našem društvu kao voditelju  obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, na kontakt adrese našeg službenika za zaštitu podataka koje su navedene ranije u tekstu.

Vaša prava obuhvaćaju:

 • pravo na pristup– možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, razdoblju pohrane te ostalim pravima sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • pravo na ispravak– možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, između ostalog i dajući dodatnu izjavu;
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (primjerice ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni). Ovime Vas obavještavamo da društva ne smiju izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, pa tako na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.;
 • pravo na prenosivost podataka – ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci izravno prenesu drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
 • pravo na prigovor – u bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade temeljem legitimnih interesa društava ili treće strane;
 • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu.

 

 

 

___________________________

PIANO CENTAR ZAGREB d.o.o.

Direktor

Mario Kovačićek

 

---

 

Tvrtka Piano centar Zagreb d.o.o. zastupnik je proizvođača instrumenata STEINWAY & SONS, BOSTON, ESSEX, KAWAI, PETROF I SAMICK .